De hieronder vermelde clausules gelden als wet voor beide partijen en de klant erkent er kennis van genomen te hebben.

1. Voorrang

Onze Algemene Voorwaarden hebben voorrang boven die van de klant, en, behoudens andersluidend en welomschreven beding, doet de klant afstand van zijn eigen Algemene Voorwaarden.


2. Aansprakelijkheid

A. Van het vertaalbureau

Wij zij niet aansprakelijk wanneer een vertraging in de uitvoering van het werk te wijten is aan ziekte, ongeval, tijdelijke arbeidsongeschiktheid of overmacht in het algemeen. Wij zijn evenmin aansprakelijk wanneer de vertraging het gevolg is van laattijdige aflevering zowel door de klant als door derden (koerierbedrijven, post e.d.) of wanneer de brontekst en/of de vertaling zelf beschadigd werd tijdens de verzending. Hetzelfde geldt wanneer de klant niet tijdig noodzakelijke inlichtingen verschaft, nodig om de vertaling op te starten dan wel te vervolledigen. Evenmin staan wij in voor het verlies door derden (koerierbedrijven, post e.d.) van de brontekst of de vertaling. Wij dragen geen aansprakelijkheid voor gebreken aan de door de klant bezorgde tekst. Wij verbinden ons er evenwel toe een gebeurlijke vertraging zo spoedig mogelijk te melden aan de klant. Wij aanvaarden tenslotte de aansprakelijkheid voor de kwaliteit van de uitgevoerde vertaling, voor zover deze integraal en ongewijzigd wordt gebruikt. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde, excl. BTW, van de desbetreffende opdracht.

B. Van de klant

De klant zal ons, vooraf of tijdens de uitvoering van de overeenkomst, alle inlichtingen verstrekken die nodig zijn voor de goede uitvoering van de gevraagde prestaties.


3. Hoedanigheid van de klant

De klant wordt geacht te handelen in hoedanigheid van auteur van de vertalen tekst en machtigt uitdrukkelijk tot vertaling ervan, conform de artikelen 1 en 3 van de wet van 30.06.1994 op het auteursrecht. Wanneer toestemming wordt gegeven tot vertaling, verzaakt de klant aan eender welke vordering uit hoofde van aanwending van de brontekst.


4. Tarieven

De toepasselijke tarieven worden voor iedere opdracht in de opdrachtbevestiging vermeld. Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


5. Leveringstermijn

Met de klant wordt schriftelijk een leveringstermijn overeengekomen. Deze termijn gaat in vanaf de ontvangst van zowel de brontekst als de definitieve opdracht tot vertaling.


6. Aanvaarding van de vertaalopdracht

De klant stelt ons in staat de moeilijkheidsgraad van de te vertalen tekst te beoordelen. Een telefonisch aangeboden en door ons aanvaarde opdracht zal door ons steeds onmiddellijk via e-mail bevestigd worden, met vermelding van het overeengekomen tarief en de afgesproken leveringstermijn. De ontvangst door de klant van de opdrachtbevestiging geldt als aanvaarding. Hetzelfde geldt voor opdrachten van de klant die ons schriftelijk bereiken.

 

7. Uitvoering van de vertaalopdracht

Wij behouden ons het recht voor om bij de uitvoering van een vertaalopdracht beroep te doen op een derde, onverminderd onze verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht.

 

8. Annulering van de vertaalopdracht

Een vertaalopdracht kan eenzijdig geannuleerd worden door de klant, zowel vóór als hangende de vertaling. Indien de vertaalopdracht geannuleerd wordt, alvorens er vertaalwerk gepresteerd wordt, is er een forfaitaire dossierkost van 50 euro verschuldigd. Hangende de vertaling zal de klant een vergoeding verschuldigd zijn, bestaande uit het daadwerkelijk gepresteerd vertaalwerk. In het tweede geval rekenen wij daarenboven een verbrekingsvergoeding voor contractbreuk aan, gelijk aan 20% van de offerte.


9. Klachten : termijn van indiening en motivering

Op straffe van nietigheid dient elke klacht per aangetekende brief meegedeeld te worden binnen 8 dagen vanaf de leveringsdatum van de vertaling. Elke factuur die niet binnen 8 dagen wordt geprotesteerd, wordt geacht te zijn aanvaard door de klant. Een klacht onderbreekt de betalingstermijn niet. Klachten of betwistingen over de niet-conformiteit van de vertaling, die binnen de contractuele termijn worden geformuleerd, dienen grondig gemotiveerd te worden met woordenboeken, glossaria en/of door bevoegde native speakers geschreven gelijkwaardig tekstmateriaal. Het ongemotiveerd weigeren van een vertaling kan geen reden vormen tot niet-betaling van de factuur. Indien de klacht gegrond wordt bevonden, zullen wij het geleverde binnen een redelijke tijd verbeteren of vervangen dan wel, indien de vertaler redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering kan voldoen, een reductie op de prijs verlenen.


10. Betaling

Onze facturen zijn uitsluitend netto, zonder korting betaalbaar via overschrijving binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van het verschuldigde bedrag op de vervaldag wordt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, het factuurbedrag verhoogd met een verwijlinterest van 12% per jaar, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Daarnaast zal het bedrag van de onbetaald gebleven facturen, ten titel van schadevergoeding, van rechtswege verhoogd worden met 10%, met een minimum van 125 EUR, vanaf de dag volgend op de vervaldag van de facturen, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling.


11. Bevoegde rechtbank

Voor alle geschillen tussen partijen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd, te weten Leuven. Alle geschillen voortvloeiend uit de interpretatie of de toepassing van de overeenkomst worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.


12. Beroepsgeheim en deontologie

Wij zijn gebonden door het beroepsgeheim en de deontologische code van de vertalers. Dat impliceert de geheimhouding over de identiteit van de opdrachtgever, de inhoud van de brontekst en van de vertaling zelf.


13. Wet bescherming persoonlijke levenssfeer

De persoonlijke gegevens worden, behoudens bezwaar van de klant, opgenomen in onze gegevensbank. Zij worden enkel intern gebruikt en voor onze toekomstige promotionele acties. De klant heeft het recht deze gegevens te raadplegen en eventueel te corrigeren (Wet van 08.12.199)

 

Wilt u weten hoeveel uw vertaling zou kosten?
Stuur ons uw te vertalen documenten via deze pagina.
Wij bezorgen dezelfde dag nog gratis een vrijblijvende prijsofferte.
Op werkdagen vindt u deze zelfs binnen het uur al in uw mailbox!
Ook voor dringende vertalingen kunt u dus bij ons terecht.

 

Juridische vertalingen door echte experts

Bij de vertaling van uw juridische documenten, is nauwkeurigheid uiterst belangrijk. Een verkeerd vertaalde zinsnede in een officieel contract kan immers erg nadelige gevolgen hebben.

Meer Informatie »

Beëdigde vertalingen

Wanneer u vertaalde documenten moet indienen bij officiële instanties, hebt u vaak een beëdigde vertaling nodig die is uitgevoerd door professionele vertalers.

Meer Informatie »

Transolution vertaalt voor ons alle interne en externe communicatie. De jaarverslagen van dit jaar waren echte pareltjes in het Nederlands, en de Franse en Engelse versie die ze verzorgden deed daar niet voor onder!

Gert

Marketing Manager in IT-bedrijf

Transolution is al enkele jaren een betrouwbare partner voor vertalingen aan onze HR-dienst. Onze policies zijn nu ook perfect begrijpelijk voor onze anderstalige medewerkers. We hopen nog lang van deze goede service te kunnen blijven genieten.

An

HR Manager bij IT-firma
Strelia
Tentoo
Teva
Zoetis

Onze vertaaldiensten

Uw partner voor juridische en beëdigde vertalingen

Transcreation van marketingteksten

Transolution is gespecialiseerd in het vertalen en (her)schrijven van marketingteksten. Met onze transcreation service kunnen we bestaande teksten herwerken om ze maximale impact geven, en ervoor zorgen dat ze die impact ook in andere talen behouden.

Meer Informatie

Vertalingen voor advocaten

U als advocaat hoeven we het niet meer te vertellen: de juridische praktijk wordt steeds internationaler. Gerechtelijke procedures in verschillende talen zijn geen uitzondering meer en de meeste rechtbanken aanvaarden alleen stukken in de officiële landstaal van het rechtsgebied. Bovendien is het belangrijk dat u ook uw andertalige cliënten juridisch perfect kunt bijstaan.

Meer Informatie

Vertaling van jaarverslagen

Uw jaarverslag is het visitekaartje van uw bedrijf. Het is belangrijk dat het (potentiële) klanten, investeerders, zakelijke partners, etc. een goede indruk geeft van uw onderneming.

Meer Informatie

Farmaceutische vertalingen

De gespecialiseerde farmaceutische vertalers van Transolution weten alles over de complexe procedures bij de ontwikkeling, productie en distributie van farmaceutische producten.

Meer Informatie

Marketingvertalingen die converteren

Transolution is gespecialiseerd in het vertalen en (her)schrijven van marketingteksten. We kunnen bestaande teksten herwerken om ze maximale impact te geven, en ervoor zorgen dat ze die impact ook in andere talen behouden.

Meer Informatie

Beëdigde vertalingen

Wanneer u vertaalde documenten moet indienen bij officiële instanties, hebt u vaak een beëdigde vertaling nodig die is uitgevoerd door professionele vertalers.

Meer Informatie

Juridische vertalingen door echte experts

Bij de vertaling van uw juridische documenten, is nauwkeurigheid uiterst belangrijk. Een verkeerd vertaalde zinsnede in een officieel contract kan immers erg nadelige gevolgen hebben.

Meer Informatie